Regulamin strony i sklepu - Przystanek Internet

Regulamin strony i sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(„REGULAMIN”)

obowiązujący od dnia: 01.01.2023 r.

 1. DEFINICJE
 2. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Przystanek Internet – Weronika Modzelewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przystanek Internet Weronika Modzelewska, Al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa, NIP: 5252852099, REGON: 388191284, dostarczająca Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  2. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Przystanek Internet, dostępna pod adresem https://przystanekinternet.pl/, za pośrednictwem której Przystanek Internet świadczy Usługi drogą elektroniczną;
  3. Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez Przystanek Internet jako administratora, dostępny pod adresem: https://przystanekinternet.pl/polityka-prywatnosci/;
  4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przystanek Internet pod adresem: https://przystanekinternet.pl/sklep/;
  6. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie utworzone poprzez wypełnienie i przesłanie do Przystanek Internet Formularza Rejestracji, umożliwiające składanie Zamówień, edycję danych osobowych, podgląd historii złożonych przez Klienta Zamówień oraz dostęp do Treści Cyfrowych;
  7. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta;
  8. Logowanie – wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła, pozwalającego na dostęp do zawartości Konta;
  9. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie zarówno za pośrednictwem Konta, jak i poza nim (bez Logowania) umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka;
  10. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia; 
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub rezerwacji usługi świadczonej przez Przystanek Internet;
  12. Produkt – dostępne w Sklepie towary, Treści Cyfrowe, usługi, Usługi Cyfrowe nabywane lub rezerwowane przez Klienta;
  13. Treści Cyfrowe – dostępne w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, niedostarczane na nośniku materialnym, w tym w szczególności e-Booki (zapisane w formacie cyfrowym utwory, dostępne do pobrania przez Klienta) oraz webinary (zapisane w formie nagrania video lub audio treści do pobrania przez Klienta albo udostępnione w postaci linka do strony internetowej, przesłanego Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej);
  14. Usługa Cyfrowa – usługa w rozumieniu art. 2 pkt. 5a ustawy o prawach konsumenta,
  15. Formularz Kontaktowy – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Przystanek Internet wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: https://przystanekinternet.pl/kontakt/;
  16. Komunikator – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do firmy wiadomości za pośrednictwem komunikatora dostępnego na Stronie Internetowej;
  17. Komentarz – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi pozostawienie opinii o Produkcie w Sklepie;
  18. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, to jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; a także przedsiębiorca na prawach konsumenta, czyli osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  19. Plasowanie – kryteria przedstawiania Klientowi Produktów w Sklepie, tj. przyznawanie określonej widoczności Produktom w formie, w jakiej to plasowanie zos­tało przedstawione, zorganizowane lub przekazane, niezależnie od środków technolo­gicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, zorganizowania lub przekazu.
  20. Usługa/Usługi – świadczone przez Weronikę Modzelewską drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej lub pojedynczy rodzaj takiej usługi, której dotyczy dany punkt Regulaminu.
  21. Strona na szablonie polega na podmianie elementów i uzupełnieniu go swoimi materiałami.
  22. Poprawka – zmiana kolorów, dopisanie lub zmiana tekstów, podmiana zdjęcia, ukrycie sekcji czy dodanie animacji.
  23. Zmiana – wszelkie pozostałe działania, które zmieniają układ lub reorganizują ustawiony porządek w szablonie, np. dodanie nowej sekcji, stworzenie nowego/ dodatkowego nagłówka, modyfikacje ustawień szablonu, dodatkowe funkcjonalności spoza szablonu czy przygotowanie nowego układu graficznego.
  24. Newsletter -cykliczne wiadomości wysyłane osobom, które wyraziły chęć ich otrzymywania, czyli subskrybentom.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Przystanek Internet, warunki świadczenia tych Usług za pośrednictwem Strony Internetowej (Usługi), warunki świadczenia tych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Przystanek Internet świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:
  1. zapoznanie się treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;
  2. założenie i prowadzenie Konta;
  3. prowadzenie Koszyka;
  4. składanie Zamówień w Sklepie;
  5. umożliwienie korzystania z Komunikatora;
  6. udostępnienie Formularza Kontaktowego;
  7. umożliwienie publikowania Komentarzy. 
 3. Kontakt z Przystanek Internet jest możliwy:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: hello@przystanekinternet.pl.
  2. pisemnie na adres Przystanek Internet Weronika Modzelewska, Aleja Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa;
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 6. Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 7. Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa) przed rozpoczęciem skorzystania z Usług.
 8. Jedyną formą kontaktu Klienta w sprawie Usług i współpracy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem hello@przystanekinternet.pl lub przystanekinternet@gmail.com. Wiadomości wysłane innym kanałem, bez wcześniejszego ustalenia z Przystanek Internet takiej formy kontaktu, będą uznane za nieotrzymane.

 1. KOMPATYBILNOŚĆ I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania z Usług niezbędne jest:
  1. posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.
 2. Koszty zapewnienia powyższych warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Klient.
 3. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało dodatkowo:
  1. aktualny system antywirusowy,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowych w postaci e-booków niezbędne jest posiadanie przez urządzenie Klienta dodatkowo oprogramowania umożliwiającego – w zależności od specyfiki Treści Cyfrowych – odczyt plików w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI, .docs, .xls, mp4.
 5. Przystanek Internet nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.
 6. Przystanek Internet w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przystanek Internet dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. Przystanek Internet dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Przystanek Internet na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Przystanek Internet w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

 1. TREŚCI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez Przystanek Internet na Stronie Internetowej.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę Internetową.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Przystanek Internet, ani ze strony Klienta.
 4. Z Usługi może korzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

 1. PROWADZENIE KOSZYKA

 1. Usługa ta polega na możliwości nieodpłatnego zachowania przez Klienta w Koszyku Produktów, które go zainteresowały.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest z chwilą dodania przez Klienta Produktów do Koszyka, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia przez Klienta Produktów z Koszyka.
 3. Rozwiązanie Umowy nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Przystanek Internet, ani ze strony Klienta.
 4. Z Usługi może skorzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

 1. ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE KONTA

 1. Usługa ta obejmuje możliwość nieodpłatnego założenia przez Klienta Konta i korzystania z jego funkcjonalności. Za pośrednictwem Konta Klient może samodzielnie poprawić swoje dane osobowe wskazane w Formularzu Rejestracji lub później podczas korzystania z Konta, składać Zamówienia, jak również posiada dostęp do historii swoich Zamówień.
 2. Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta z chwilą założenia Konta poprzez podanie  w Formularzu Rejestracji wymaganych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, loginu i hasła, zaakceptowania wymaganych oświadczeń oraz potwierdzenia przez Klienta utworzenia Konta. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Klienta poprawności danych osobowych w Formularzu Rejestracji, na podany w nim adres e-mail Przystanek Internet prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenie przez Klienta założenia Konta.
 3.  Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
 4. Logowanie do Konta jest możliwe po podaniu przez Klienta indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła. W razie utraty lub zapomnienia hasła Klient ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia hasła. Hasło może zostać zmienione również samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Konta, po dokonaniu Logowania.
 5.  Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
 6. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Przystanek Internet za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji wskazanych w pkt. II.3. Konto zostanie usunięte przez Przystanek Internet niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Klienta.

 1. PLASOWANIE

 1. Dostępna w Sklepie lista Produktów, które Klient może kupić, zamówić lub zarezerwować znajduje się pod linkiem: https://przystanekinternet.pl/sklep,
 2. Produkty w Sklepie plasowane są w następujący sposób:
  1. po wejściu do Sklepu Produkty przedstawiane są w kolejności od najbardziej popularnych do najmniej popularnych tj. od tych Produktów, które zamawiane są najczęściej do tych Produktów, które zamawiane są najrzadziej;
  2. Klient może dokonać wyboru plasowania produktów poprzez wybór przedstawiania ich w Sklepie w kolejności: od najtańszego do najdroższego, od najdroższego do najtańszego, w kolejności alfabetycznej, od najnowszych dodanych do Sklepu, a także od najwyżej ocenianych przez Klientów.

9. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Przystanek Internet wystawia faktury bez VAT.
 3. Przystanek Internet zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Przystanek Internet w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 1. Przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga założenia Konta.
 2. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest zarówno po założeniu Konta, jak i bez zakładania Konta, po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Klient w toku korzystania z Sklepu za pośrednictwem Konta, w tym w szczególności przy składaniu Zamówienia, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nieujętych w Formularzu Rejestracji danych, niezbędnych do realizacji Zamówienia lub wystawienie faktury VAT.
 4. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia Konta, nabywa on prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Przystanek Internet, w szczególności do nabywania dostępnych aktualnie w Sklepie Produktów. Z tą samą chwilą pomiędzy Przystanek Internet a Klientem zawierana jest umowa o korzystanie ze Sklepu.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. wypełnić Formularz Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 6. Przystanek Internet udostępnia Klientowi następujące formy płatności w Sklepie:
  1. płatności elektroniczne za pośrednictwem Przelewy24;
  2. karta płatnicza tj. Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro;
  3. przelew bankowy.
 7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności dokonywany jest z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność, chyba że Klient zgodził się na inną formę dokonania zwrotu płatności, co nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 9. W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury VAT, jest ona doręczana drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem realizacji Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 10. Informacje o kosztach dostawy są podawane w momencie ustalania szczegółów zamówienia i zależą od rodzaju i ilości produktów oraz wyboru Dostawcy, który ma dostarczyć Produkt Kupującemu.
 11. Przystanek Internet realizuje dostawę towarów za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 12. Odbierając dostarczoną przesyłkę, Klient jest obowiązany sprawdzić jest stan techniczny i fizyczny. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz powiadomienie o tym Przystanek Internet. Protokół szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji, a jego brak może utrudnić Klientowi dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia. Reklamacje w zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem nie będą rozpatrywane bez załączonego protokołu szkody.
 13. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie rachunku, faktury lub faktury bez VAT, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zamówieniu lub też dołączony do wysyłanej przesyłki. Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury lub rachunku od razu przy zamówieniu lub przez trzy miesiące następujące po miesiącu, w którym dokonał zakupu.
 14. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów (jeżeli są dostępne w sklepie) lub wykonaniu ich zgodnie ze złożonym zamówieniem (oraz w czasie uzgodnionym między Przystanek Internet a Klientem), a następnie zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy zamówienia. 
 15. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). 
 16. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od produktu i indywidualnie uzgadniany z Klientem. Zamówione produkty powinny zostać wydane Klientowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Przystanek Internet dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu. 
 17. Jeżeli Klient zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Przystanek Internet terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Przystanek Internet oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres e-mail: hello@przystanekinternet.pl.
 4. W przypadku wysłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

 • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Przystanek Internet wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;,
 • o dostarczenie Treści Cyfrowych,, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Przystanek Internet rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

11.UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA Z KOMUNIKATORA

 1. Z Usługi tej może korzystać nieodpłatnie każdy Klient, bez konieczności posiadania Konta.
 2. Usługa ta umożliwia Klientowi bezpośrednią komunikację z Przystanek Internet.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Przystanek Internet a Klientem wraz z rozpoczęciem korzystania z Komunikatora i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta./ Umowa o świadczenie tej Usługi obowiązuje przez okres korzystania przez Klienta z Komunikatora.
 4. Dane przekazywane w trakcie korzystania z Komunikatora przetwarzane będą na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

12. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta bez konieczności posiadania Konta.
 2. W celu skorzystania z Usługi Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez Przystanek Internet jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza) znajdującego się pod adresem: https://przystanekinternet.pl/kontakt.
 3. Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do Przystanek Internet za pośrednictwem dedykowanego formularza.
 4. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony Przystanek Internet, ani ze strony Klienta.

13. OPINIE I KOMENTARZE

 1. Usługa ta umożliwia Klientowi zamieszczenie opinii o Produkcie.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Przystanek Internet a Klientem wraz z zamieszczeniem Komentarza i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta.
 3. Przystanek Internet umożliwia dostęp do wystawionych przez Klientów Komentarzy każdej osobie przeglądającej Stronę Internetową i Sklep, bez konieczności Logowania.
 4. Upublicznieniu podlegają wszystkie wystawione Komentarze, zarówno pozytywne, jak i negatywne, bez ingerowania w ich treść – przy czym usuwane są w miarę możliwości Komentarze wulgarne, naruszające prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste oraz ochronę danych osobowych albo w inny sposób łamiące obowiązujące przepisy prawa.
 5. Komentarze nie są sponsorowane, a za wystawienie Komentarza Klient nie otrzymuje żadnych dodatkowych korzyści.
  ◦ z Usługi wystawienia Komentarza może korzystać nieodpłatnie Klient, który posiada aktywne Konto i dokonał Logowania.
 6. Przystanek Internet nie weryfikuje, czy Komentarze pochodzą od Klientów, którzy faktycznie używali produktu lub go nabyli.
 7. Przystanek Internet dokłada wszelkich starań, aby Komentarze o Produktach pochodziły wyłącznie od Klientów, którzy nabyli dany Produkt lub z niego korzystali. Z tego względu Komentarz wystawić może wyłącznie Klient, który:
  ◦ posiada aktywne Konto, dokonał Logowania, a z historii jego Zamówień wynika, że nabył dany Produkt
  ◦ po zrealizowaniu Zamówienia otrzymał na podany adres mailowy link do wystawienia Komentarza i za jego pomocą wystawił Komentarz
  ◦ skorzysta z systemu ankiet potransakcyjnych
  ◦ wystawił komenatrz na fanpage Przystanek Internet lub prześle opinię w wiadomości prywatnej na adres mailowy Przystanek Internet lub za pośrednictwem DM na platformie Instagram
  ◦ przed wystawieniem Komentarza podał numer Zamówienia, które obejmowało dany Produkt.

14. NEWSLETTER

 1. Klientowi przysługuje prawo do zapisu na newsletter (“Newsletter”).
 2. Zapis na newsletter może być dokonany w trakcie składania zamówienia Produktu w Sklepie, a także bezpośrednio na Stronie Internetowej w formularzu zapisu na newsletter.
 3. Aby skutecznie zapisać się do Newslettera należy podać swoje poprawne dane w formularzu zapisu na Newsletter dostępnego na Stronie Internetowej, kliknięciu przycisku “Zapisz się” lub równoważny, który potwierdza zapis na Newsletter, a także kliknąć w link potwierdzający zapis na Newsletter, który zostanie przesłany e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu na Newsletter.
 4. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne, a usługa ta jest świadczona do momentu rezygnacji z Newslettera.
 5. Aby zrezygnować z Newslettera należy kliknąć link rezygnacyjny/anulujący subskrypcję, który dostępny jest w stopce e-maila każdej wiadomości pochodzącej z Newslettera. Po kliknięciu w link nastąpi rezygnacja z Newslettera i wykreślenie adresu e-mail z bazy Newslettera.
 6. Aby ponownie dodać się do Newslettera, po rezygnacji, należy powtórzyć kroki opisane w pkt. 2 i 3 powyżej.

15. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu. 
 2. Klient może zgłosić reklamację do Przystanek Internet z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:

 1. mailowo – na adres : hello@przystanekinternet.pl;
 2. pisemnie – na adres Przystanek Internet Weronika Modzelewska, Aleja Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa

 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bądź korespondencyjny, na który Przystanek Internet ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. 
 2. Przystanek Internet zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji. 
 3. Przystanek Internet rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, Przystanek Internet zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim przypadku Przystanek Internet poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.

16. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  1. W przypadku sporów z udziałem Klienta będącego konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:

1.1. konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów); 

1.2. konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

17. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Weronika Modzelewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przystanek Internet Weronika Modzelewska, Al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa, NIP: 5252852099, REGON: 388191284. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: [przystanekinternet@gmail.com].
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności – https://przystanekinternet.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. W związku z korzystaniem z płatności online za pośrednictwem Przelewy24, w związku z realizacją płatności, podmiot ten staje się odrębnym administratorem danych osobowych Klienta. 

18. PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści Cyfrowe są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Treści Cyfrowych przysługują Przystanek Internet, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Przystanek Internet lub podmiotom trzecim, z którymi Przystanek Internet zawarła stosowne umowy. 
 4. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Przystanek Internet.
 5. Klient może korzystać z zakupionych Treści Cyfrowych wyłącznie dla własnych potrzeb.
 6. W szczególności Klientowi nie wolno:

 1. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Treści Cyfrowe.
 2. Zwielokrotniać Treści Cyfrowe lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 3. Udostępniać Treści Cyfrowe innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 4. Najmować i użyczać Treści Cyfrowe, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 5. Ingerować w treść i zawartość Treści Cyfrowych.

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Przystanek Internet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Przystanek Internet poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego,  UŚUDE, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Mają Państwo prawo odstąpić umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Przystanek Internet, e-mail: hello@przystanekinternet.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest podany poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, jeżeli zostały takie pobrane, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności, jeżeli zostały takie pobrane, zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy: 

Adresat: Przystanek Internet Weronika Modzelewska, Al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa.

Ja [IMIĘ I NAZWISKO] w imieniu własnym/firmy [nazwa firmy] informuję o odstąpieniu od umowy [proszę opisać przedmiot umowy]. Data zawarcia umowy to [data zawarcia umowy]. [IMIĘ I NAZWISKO] [ADRES] [DATA] [PODPIS] (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Shopping Cart